منطقه کالمند بهادران

منطقه کالمند بهادران

منطقه حفاظت شده كالمند_بهادران درجنوب مركز استان يزد قرار دارد. وسعت اين منطقه حدود 250 هزار هكتار برآورد شده است. بلند ترين نقطه اين منطقه در كوه مدوار با ارتفاع 3290 متر و پست ترين نقطه آن در كفه مهدي آباد 1400 متر از سطح دريا قرار دارد. ميزان بارندگي در نقاط مختلف اين منطقه متفاوت بوده و از حداقل 50 تا حداكثر 150 ميلي متر در سال متغير مي باشد. آب و هواي اين منطقه تابع سيستم كلي شرايط آب و هواي حاكم بر استان يزد مي باشد و داراي اقليم خشك وبياباني مي باشد.